1 10 11 12107 / 107
"Hukuksal ya da siyasal biçimler kendi kendilerine anlaşılamazlar, insan aklının genel bir gelişiminin bir ürünü olarak da oluşmazlar. Tam tersine hayatın maddi koşullarınca biçimlenirler.  Ekonomik a ...
Büyümenin ölçütü olarak burjuva iktisadının önümüze attığı kavram olan GSYH artışı, toplumun bir bütün olarak refahının artmasını anlatan iyi bir gösterge midir? Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ikti ...
Gerek bütçe gelirleri gerekse de harcamaları yönünden yeterince denetlenememektedir. Bu halkın toplanan vergilerin nasıl harcandığının hesabını siyasal iktidarlardan sormak anlamına gelen ve yüzlerce ...
Bu yılın ortalarında metropol ekonomilerin bazılarında açıklanan büyüme rakamları, yeni bir toparlanmanın işaretleri olarak, büyük bir iyimserlik ile yorumlanıyor. Ancak 2009 yılındaki “Yeşil Filizler ...
Giriş Özellikle 2008 krizi sonrasında başta metropol ülkeler olmak üzere hemen tüm dünyada adil bir vergilemeye duyulan ihtiyaçtan sıkça söz edilmeye başlandı. Örneğin Warren Buffet ve George Soros g ...
Emek gücünün verimliliğini artırarak, yani mevcut emeğin daha fazla sömürüsüyle büyümeyi sağlamak için geleceğe dönük, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek gerekiyor. 4+4+4, Ulusal İstihdam Stratejisi, ...
Büyüme rakamları siyasal iktidar için en azından iktisadi anlamda göreli olarak sıkıntılı bir dönemin başladığını ortaya koyuyor Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ...
Teknokrat hükümet görüntüsünün ardında yatan şey siyasetin sonlandırılmasıdır: Artık seçimler, referandumlar olmayacaktır. Bu, siyasal alanın tümüyle ekonomiye devredilmesi demektir. Giriş Kapitali ...
1 10 11 12107 / 107