Sendika.Org Yazıları

1 945 946 947 948 949 969 8523 / 8713
Uluslararası Nakliyeciler Derneği adına Tahsin Renda yaptığı açıklamada " Hayatlarını kaybeden şoförlerimizin yakınlarına hükümetin yardımda bulunması amacıyla Halkevleri Hatay Şubesinin başlatmış old ...
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Hukukçular Ağı (Netlex) yıllık konferansı 25-27 Kasım 2004 tarihlerinde Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yapıldı. Toplantıya ETUC ve üye sendikaların hukukçu ...
SSK sağlık kurumlarının tasfiyesi operasyonuna karşı işçi sendikaları, sürecin emek hareketine sunduğu pek çok olanağın üzerinden atlayarak, başarısızlıklarıyla malum geleneksel yöntemlerle muhalefet ...
Gelinen noktada bunlara bir de sürdürülebilirlik kavramı dahil olmuştur.Bugün AB de kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketimi 4000 kWh, Türkiye'de ise bunun 1900 kWh civarında olması, konuyu yaşad ...
Kapsamdışı personel uygulamasının yıldan yıla yaygınlaşması, pek çok işyerinde işçi sendikalarını çoğunluk sağlayamayacak, yetki alamayacak noktaya taşıdı. Öyle işyerleri var ki, kapsamdışı personel s ...
Bu yazı daha önce, 1999 Kasım'ında Öğretim Elemanları Sendikası ÖES'in İzmir'deki atölye çalışmasına sunuldu. Daha sonra çeşitli dergilerde farklı konuların bir parçası olarak da metinlere "yedirildi" ...
Sömürgecilik Dönemi Sömürgecilik döneminde metropol ülkeler, sömürgeleri, doğrudan siyasal denetim altında tutarak gereksinim duydukları hammadde ve tarım ürünlerini aldılar, ayrıca pazar olarak kul ...
Dünya ekonomisinde 1970'lerin başından bu yana gittikçe derinleşen ve yaygınlaşan bir yapısal kriz yaşanıyor. Bu, esas olarak yoğun sermaye birikim rejiminin, başka bir deyişle Fordizmin krizidir. Öze ...
İthal ikameci modelin bölüşüm ilişkileri ve bunalımı İç pazarın genişliği ve canlılığına dayalı ithal ikameci büyüme modelinde işçi ücretleri ve tarımdaki küçük üretici gelirleri, sanayi için hem ma ...
1 945 946 947 948 949 969 8523 / 8713