Sendika.Org Yazıları

1 940 941 942 943 944 963 8478 / 8664
Kapsamdışı personel uygulamasının yıldan yıla yaygınlaşması, pek çok işyerinde işçi sendikalarını çoğunluk sağlayamayacak, yetki alamayacak noktaya taşıdı. Öyle işyerleri var ki, kapsamdışı personel s ...
Bu yazı daha önce, 1999 Kasım'ında Öğretim Elemanları Sendikası ÖES'in İzmir'deki atölye çalışmasına sunuldu. Daha sonra çeşitli dergilerde farklı konuların bir parçası olarak da metinlere "yedirildi" ...
Sömürgecilik Dönemi Sömürgecilik döneminde metropol ülkeler, sömürgeleri, doğrudan siyasal denetim altında tutarak gereksinim duydukları hammadde ve tarım ürünlerini aldılar, ayrıca pazar olarak kul ...
Dünya ekonomisinde 1970'lerin başından bu yana gittikçe derinleşen ve yaygınlaşan bir yapısal kriz yaşanıyor. Bu, esas olarak yoğun sermaye birikim rejiminin, başka bir deyişle Fordizmin krizidir. Öze ...
İthal ikameci modelin bölüşüm ilişkileri ve bunalımı İç pazarın genişliği ve canlılığına dayalı ithal ikameci büyüme modelinde işçi ücretleri ve tarımdaki küçük üretici gelirleri, sanayi için hem ma ...
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday üyeliğinin kesinleşmesinden sonra yaygınlaşan liberal sol AB tezleri, solda yaşanan yeni saflaşmanın simgesi haline geldi. Özellikle ÖDP ve Kürt ulusal hareketindeki ...
"Avrupa, eski Avrupa değil". Yaratılan demokratikleşme beklentileri ideolojik bir tarih yorumuna dayanıyor: "Küreselleşme ile sömürü ve emperyalizm sadece biçim değil, içerik de değiştirdi; günümüz ka ...
Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi sendikal alanda da AB tartışmaları yankı buldu. Sosyalistlerin arasında bile ciddi kafa karışıklıklarının yer aldığı bu konuda sendikaların ve diğer işçi örgütler ...
Giriş Sosyal politika, Avrupa bütünleşme (entegrasyon) sürecinin en netameli ve çetrefil konularından biri olagelmiştir. Bu konu AB'nin nispeten zayıf ve yeni gelişen yönünü oluşturmaktadır. Kurulu ...
1 940 941 942 943 944 963 8478 / 8664