DİSK: “SGK’nin COVID-19’u ‘iş kazası/meslek hastalığı’ olarak tanımlamayan genelgesi iptal edilsin”

DİSK, COVID-19 için "iş kazası/meslek hastalığı” olarak değil "hastalık” olarak provizyon alınması gerektiğini bildiren Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesi'nin işlemden kaldırılmasını talep etti, SGK Başkanlığı'na bir yazı gönderdi

DİSK: “SGK’nin COVID-19’u ‘iş kazası/meslek hastalığı’ olarak tanımlamayan genelgesi iptal edilsin”

COVID-19 için “iş kazası/meslek hastalığı” olarak değil “hastalık” olarak provizyon alınması gerektiğini bildiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesi’nin işlemden kaldırılmasını talep eden DİSK, SGK Başkanlığı’na bir yazı gönderdi.

Genelge’nin, açıkça 5510 ve 6331 sayılı Kanun hükümlerine ve hukuka aykırı bir durum olduğunu ortaya koyan DİSK’in yazısında ilgili kanunlar hükümete hatırlatıldı:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda “iş kazası” işyerinde, işe geliş gidiş sırasında, iş nedeniyle “sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlanmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre iş kazası, “işyerinde veya işin yürütümü sırasında meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen yahut bedenen engelli hale getiren olay” olarak tanımlanmaktadır.

5510 sayılı Kanun’a göre meslek hastalığı da “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri”dir.

Genelgede yer alan “COVID-19 hastalığı iş kazası ve meslek hastalığı olarak ele alınmaz” ön kabulü nedeniyle, SGK’nin ilgili soruşturmaları da objektif şekilde yürütmesinin mümkün olamayacağının belirtildiği yazıda, SGK’nin “sigortalılar veya hak sahipleri tarafından yapılacak iş kazası, meslek hastalığı başvuru ve şikayeti üzerine” bu soruşturmaları yerine getirmekle yükümlü olduğu hatırlatıldı.

DİSK’in yazısında “SGK’nın denetim ve kontrol memurlarının yürüteceği soruşturma süreçlerinin sonucunu belirleyecek şekilde, objektif ölçütlerden uzak çıkarımlar ve talimata dönüşecek bağlayıcı tespitler yapmasının, mevzuatla verilen görevle bağdaşmayacağı ortadadır” ifadeleri yer aldı.

Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine yapılan beyana göre bildirim yapmakla yükümlü olduğunun hatırlatıldığı yazıda, bu genelge hükümleri nedeniyle sağlık hizmeti sunucularının, COVID-19 hastalarının iş kazası veya meslek hastalığı beyanlarının dikkate almayacağını, iş kazası / meslek hastalığı kaydı açılmayacağını, böylece yükümlülüklerini yerine getirmeyecekleri ifade edildi.

DİSK’in SGK Başkanlığı’na yazdığı yazıda “Sağlık hizmeti sunucuları COVID-19 bulaşının iş kazası/meslek hastalığı olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Kişinin beyanına göre işlem yapmaları, provizyonu buna göre almaları yeterli olmalıdır. Ancak ilgi Genelgenin bu hususu engelleyici bir etki yaratacağı açıktır” denildi.

DİSK’in yazısında, ilgili genelgenin COVID-19’a ilişkin bulaşıcı hastalık yorumu nedeniyle, kimi işverenlerce iş kazası/meslek hastalığı bildirimi yapmaya gerek kalmadığına, sorumluluklarının ortadan kalktığına yönelik değerlendirmeler yapılmaya başlandığı da ifade edildi.

COVID-19 tanısı konulan bir kişinin beyanına rağmen, SGK’nin genelgesi uyarınca bildirim yapılmamasının 6331 sayılı Kanun’da belirtilen yükümlülüğün de ihlali anlamına geleceğine işaret edilen yazıda, hukuka aykırı genelgenin işlemden kaldırılması istendi.

Sendika.Org