Sendika.Org Yazıları

1 925 926 927 928 929 948 8343 / 8531
Gelinen noktada bunlara bir de sürdürülebilirlik kavramı dahil olmuştur.Bugün AB de kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketimi 4000 kWh, Türkiye'de ise bunun 1900 kWh civarında olması, konuyu yaşad ...
SSK sağlık kurumlarının tasfiyesi operasyonuna karşı işçi sendikaları, sürecin emek hareketine sunduğu pek çok olanağın üzerinden atlayarak, başarısızlıklarıyla malum geleneksel yöntemlerle muhalefet ...
Kapsamdışı personel uygulamasının yıldan yıla yaygınlaşması, pek çok işyerinde işçi sendikalarını çoğunluk sağlayamayacak, yetki alamayacak noktaya taşıdı. Öyle işyerleri var ki, kapsamdışı personel s ...
Bu yazı daha önce, 1999 Kasım'ında Öğretim Elemanları Sendikası ÖES'in İzmir'deki atölye çalışmasına sunuldu. Daha sonra çeşitli dergilerde farklı konuların bir parçası olarak da metinlere "yedirildi" ...
Sömürgecilik Dönemi Sömürgecilik döneminde metropol ülkeler, sömürgeleri, doğrudan siyasal denetim altında tutarak gereksinim duydukları hammadde ve tarım ürünlerini aldılar, ayrıca pazar olarak kul ...
Dünya ekonomisinde 1970'lerin başından bu yana gittikçe derinleşen ve yaygınlaşan bir yapısal kriz yaşanıyor. Bu, esas olarak yoğun sermaye birikim rejiminin, başka bir deyişle Fordizmin krizidir. Öze ...
İthal ikameci modelin bölüşüm ilişkileri ve bunalımı İç pazarın genişliği ve canlılığına dayalı ithal ikameci büyüme modelinde işçi ücretleri ve tarımdaki küçük üretici gelirleri, sanayi için hem ma ...
Sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini özelleştirmeye yönelik yeni-liberal saldırılar Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkede eş zamanlı biçimde gündeme geliyor. DTÖ görüşmelerinin yeniden başla ...
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday üyeliğinin kesinleşmesinden sonra yaygınlaşan liberal sol AB tezleri, solda yaşanan yeni saflaşmanın simgesi haline geldi. Özellikle ÖDP ve Kürt ulusal hareketindeki ...
1 925 926 927 928 929 948 8343 / 8531