Mahkeme, Dinçer Demirkent’e verilen disiplin cezasını iptal etti

Ankara İstinaf Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş'in, Siyasal Bilgiler Fakültesi dışından oluşturulan komisyonla Dinçer Demirkent'e verilen cezayı iptal etti

Mahkeme, Dinçer Demirkent’e verilen disiplin cezasını iptal etti

Ankara İstinaf Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Senatosu’nun, Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Disiplin Kurulu’nun yasa dışı biçimde oluşturulduğuna karar verdi. Söz konusu kurulda görülen Dinçer Demirkent hakkında açılan soruşturma sırasında kurulun karar çoğunluğunu sağlayamaması üzerine Rektörlük, tüm kurul üyelerini dışarıdan atayarak ceza verilmesini sağlamıştı.

Demirkent’e ceza veren kurul Ziraat Fakültesi’nden 1, Eczacılık Fakütlesi’nden 2, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden 1, Su Yönetimi Enstitüsü’nden 1 ve Hızlandırıcı Teknoloji Enstitüsü’nden 1 öğretim üyesinden oluşturulmuştu. Disiplin cezası Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından iptal edildi. İstinaf Mahkemesi’nin verdiği kararda, SBF Disiplin Kurulu’nun, tamamı fakülte dışından “atananlarca” oluşturulmasıyla ilgili hukuksuzluğa da dikkat çekildi.

“Herhangi bir sebeple disiplin kurullarının teşekkül edememesi halinde eksik üyelikler eşdeğer unvana sahip öğretim üyeleri arasından senato tarafından belirlenen üyelerce tamamlanır” hükmünü hatırlatan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, senatoların, disiplin kurullarının sadece eksik üyeliklerini tamamlamasının gereğine işaret etti.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

17.07.2017 tarihinde toplanan Siyasal Bilgiler Fakültesi Disiplin Kuruluna başkan ve iki üyenin katılması nedeniyle toplantı yeter sayısının sağlanamaması üzerine, Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından sadece eksik üyeliklerin tamamlanması ve eksik üyelerin yerine senato tarafından seçilen üyelerin katılımı ile toplanan disiplin kurulu tarafından karar alınması gerekirken; 2547 sayılı Kanunun 53/E maddesinin son fıkrası hükmüne aykırı olarak disiplin kurulunun bütün üyelerinin yeniden (Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri dışından) seçilmesi suretiyle oluşturulan disiplin kurulu tarafından karar verildiğinden, dava konusu işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Ne olmuştu?

Dinçer Demirkent hakkında açılan soruşturma ve disiplin cezasının nedeni, Demirkent’in, Doç. Dr. Sevilay Çelenk’in bianet.org’da yer alan röportajını Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinin kapalı mail grubu Ank-Club’ta paylaşmasıydı. Demirkent’e “Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak” fiilini işlediği iddiasıyla “1/8 oranında aylıktan kesme” disiplin cezası verilmişti. Demirkent, kurul kararına itiraz etmiş fakat Ankara 2. İdare Mahkemesi itirazı reddetmişti.

İstinaf Mahkemesi ise Demirkent’in istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu mahkeme kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere, oy birliğiyle karar verdi.

Sendika.Org