Küreselleşme sürecinde ceza politikala-rındaki dönüşümler – Yasemin Özdek

Bu çalışma, neoliberal küreselleşme politikalarının cezalandırma politikalarına olan yansımalarını konu almaktadır. Küreselleşme, yoksullaştırma ve cezalandırma politikaları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve günümüzdeki “ceza reform” sürecinin genel çerçevesini ve anlamını belirlemek, çalışmanın temel amacıdır. Makalede, yeni ceza yasalarının reform ilkeleri ve reformun toplumsal, ekonomik ve politik boyutları incelenmektedir. Sosyal devletten sosyal kontrol politikalarına doğru yöneliş, daha baskıcı ceza yasalarını gündeme getirmekte ve hapishane nüfusu dünya çapında hızlı bir biçimde artmaktadır. Ceza politikalarındaki değişimin ana dinamiklerini, sosyal devletin tasfiyesine karşı gelişen toplumsal tepkilerin bastırılması, mahpus emeğinin sömürüsünün yoğunlaştırılması ve hapishanelerin özelleştirilmesi oluşturmaktadır. Makale, cezalandırma politikalarındaki dönüşümü devletin yeniden yapılanma sürecinin önemli bir unsuru olarak değerlendirmektedir.

Yazının devamı için

Küreselleşme sürecinde ceza politikalarındaki dönüşümler